Provozní řád

Provozní řád LTC Kolín – tenis club

 

Provozovatel: LTC Kolín – TENIS CLUB 
Sídlo: Brankovická 1007, 280 02 Kolín V

Předseda LTC Kolín: Mgr. Jindřich Synek st.
Správce areálu: +420 721 959 812

 

Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání tenisového areálu LTC Kolín pro členy i nečleny klubu 

1. Provozní doba areálu je od 08:30 do 20:00 hodin (v závislosti na období a klimatických podmínkách).

2. Povinností všech návštěvníků areálu tenisového klubu LTC Kolín – Tenis Club je seznámit se podrobně s ustanoveními Provozního řádu LTC Kolín a bezpodmínečně dodržovat v něm uvedené podmínky, ustanovení a závazné pokyny.

3. Návštěvníci vstupují a pohybují se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém jednání jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

4. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách, na tenisových dvorcích a jiných místech areálu a nepřebírá odpovědnost za úrazy, které si způsobí návštěvníci v prostorách areálu.

5. Návštěvníci areálu jsou povinni udržovat v prostorech areálu čistotu a pořádek.  

6. Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento Provozní řád a dbát pokynů správce areálu.

Článek I. – Vstup na tenisové kurty

a) Vstup na tenisové kurty je povolen pouze členům klubu po zaplacení členských příspěvků za příslušný kalendářní rok, ostatním po zaplaceném pronájmu kurtu u správce areálu.

Článek II. – Práva a povinnosti návštěvníků

a) Hráči jsou povinni oznámit správci areálu nástup na dvorec a po ukončení hry provést úpravu povrchu hrací plochy podle instrukcí správce tenisových kurtů. 

b) Všichni hráči mají nárok na bezplatné využití zázemí areálu (šatna, sprcha, klubovna)

c) Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

d) Vstupovat na kurty je dovoleno pouze v tenisové obuvi.

e) Člen LTC Kolín si může zapůjčit na celou sezónu skříňku na osobní věci a uhradit vratnou zálohu 200,-Kč.

f) Návštěvníci areálu LTC Kolín jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu a na majetku ostatních osob.

Článek III. – Rezervace kurtů

a) Členové LTC Kolín a ostatní mohou tenisové kurty využívat denně v době od 8.30 do 20.00 hod.

b) O možnosti využívání kurtů rozhoduje výlučně správce kurtů.

c) Rezervaci kurtů lze učinit buď elektronicky přes rezervační systém nebo telefonicky přes správce kurtů.

d) Evidenci rezervace kurtů je povinen vést správce areálu v elektronické podobě.

f) Pokud se člen nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času a ani správci kurtů nenahlásí pozdější příchod  na kurty, je správce kurtů oprávněn  obsadit  kurt případným jiným zájemcem (členem oddílu, návštěvníkem) o hraní na tenisových kurtech.

g) Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést  i úklid tenisového kurtu.

Článek IV. – Zakázané činnosti v areálu

a) Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

b) Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

c) Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

d) Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště. 

Článek V. – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude  vykázán návštěvník či člen oddílu, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, (členů VV LTC Kolín, správce areálu LTC Kolín) nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii, případně Policií ČR.


Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení VV LTC Kolín dne 17. května
2013.