Tenisový klub pod názvem LTC Kolín (LTC – Law tenis club) vznikl v roce 1905 a jeho zakladatelem byl kolínský učitel pan Berger. Proto také pamětníci nazývali klub jako “Bergrův tenis” podle jeho zakladatele. LTC si pronajal pozemek na Zálabí, naproti dnešnímu Zimnímu stadiónu a sice v prostorách bývalé korkárny.

Sportovní život tehdejšího LTC se lišil od dnešního života tenisového klubu. Neexistovali sportovní soutěže smíšených družstev a i turnaje se organizovaly velmi sporadicky.. Organizovala se přátelská utkání s kluby z nejbližšího okolí a měla především společenský ráz. Hosté se vítali již na nádraží, utkání se přerušovala pro společenský oběd a nebylo podstastné jaký bude konečný výsledek zápasu.

První světová válka znamenala likvidaci Bergerova tenisu. O obnovu LTC se zasloužil  roku 1919 pan Václav Budil a vznikl první poválečný tenisový klub v Kolíně oficiálně nazývaný Lawn tenis v Pekle. Vytvořené sportoviště bylo od počátku pokládáno za pouhé provizorium, které posloužilo k probuzení zájmu o tenis v Kolíně. V roce 1925 došlo k vytvoření nového LTC Kolín jako odboru LTC AFK Kolín. Tenisovému oddílu byl bezúplatně na dobu 15 let pronajmut pozemek na pravém labském břehu v místě, kde je dnes  vybudován areál LTC Kolín. Převážně svépomocí byly vybudovány čtyři tenisové kurty a na západní straně dřevěná klubovna, která vydržela až do roku 1995. V roce 1934 bylo rozhodnuto o stavbě pátého kurtu. V roce 1936 se tenisový odbor LTC AFK Kolín osamostatnil a znovu vytvořil tenisový klub Kolín.

Tak jako v celém kulturním a spolešenském životě naší republiky, znamenala fašistická okupace i likvidaci bílého sportu v Kolíně a život na tenisových dvorcích prakticky ustal. V roce 1946 byl tenisový klub LTC obnoven a v roce 1948 byl LTC sloučen s tenisovým klubem Orel v jeden tenisový klub TJ Sokol Kolín. V roce 1950 má tenisový oddíl cca 450 členů. Výrazný nárůst členské základny nebyl způsoben pouze zájmem o tenisový sport, ale paradoxně i tím, že tenisový klub provozoval koupaliště na Labi u tenisových dvorců.

Na podkladě celostátního rozhodnutí KSČ došlo ke sjednocení tělovýchovy. V Kolíně došlo k vytvoření tenisového oddílu DSO Lokomotiva Kolín, který vyvíjel činnost v dnešním tenisovém areálu. Období 1952 až 1958 patří mezi sportovně nejúspěšnější roky kolínského tenisu. Zásluhu na tom má bezesporu cílevědomá práce s mládeží, V těchto letech dochází k výkonostnímu růstu žactva a  dorostu. V roce 1957 byla zahájena v areálu rozsáhlá výstavba, zahrnující tři nové dvorce, šest odrazových stěn se cvičnými hřišti a hlavně novou provozní budovu. Rozsáhlá výstavba byla ukončena v roce 1959. Po skončení výstavby začala krize kolínského tenisu – prudce klesal počet členů. V roce 1967 se hrálo již jen na čtyřech dvorcích. V roce 1970 již neměl oddíl v soutěžích ani jedno družstvo ze všech věkových kategorií a přestal být de facto sportovním oddílem.

Od roku 1970, byla odvrácena hrozba zrušení tenisového areálu začíná nová éra kolínského tenisu. Začíná se opět cílevědomě pracovat s mládeží, organizovali se náborové kurzy pro začátečníky a byla nastoupena cesta na postupnou obnovu zarostlých tenisových dvorců. V roce 1977 bylo docíleno úplné obnovy všech deseti dvorců. V tomto období byla provedena změna dvorce č.10 na dvorec s asfaltovým povrchem, cílem bylo prodloužení tenisové sezóny pro talentovanou mládež, jak se následně ukázalo, nesplnila tato myšlenka očekávání. V roce 1985 byla na místě asfaltového dvorce postavena během 6 měsíců tenisová hala.

Otevření tenisové haly přineslo jednak možnosti ke zkvalitnění trenérské práce, ale i k zlepšení finančních možností oddílu díky výhodným pronájmům haly. Po sametové revoluci se tenisový oddíl osamostatnil a byl vytvořen opět samostatný klub LTC Kolín tak jako v roce 1905 a 1936.

V novodobé historii od roku 2010 se podařilo zrekonstruovat pevnou halu, letní klubovnu i kurt. č. 10. V soutěžích družstev náš klub reprezentuje až 11 družstev všech věkových kategorií, pořádáme pravidelně Oblastní přebory jednotlivců i klasické turnaje pro závodní i rekreační hráče. Klub LTC Kolín se po letech stagnace stává opět jedním z nejpřednějších oddílů regionu a věříme, že v nastoleném trendu bude pokračovat i v budoucnu.

V následujícím výčtu jsou uvedena jména hráčů a hráček, kteří svou výkonností přesáhli rámec kraje. Není přitom rozlišováno, zda svých nejlepších výkonů dosáhli v dresu Kolína či nikoliv:

E.Čermák, V.Hankovec, dr.V.Vavruška, M.Foldyna, V.Holečková, A.Komedová-Watersová, A.Plechatová, I.Mykisa, Z.Novotný, M.Komers, I.Bourová, Z.Koliha, M.Holeček, P.Konopásek, I.Kličková, J.Konopásek, Pavel Vízner, Z.Málková, J.Vnoučková, B.Ulihrach, M.Černý, M. Hladík, M. Krumich, P. Ulrich.

 

2001 Družstvo mladších žáků

2014 Rekonstrukce pevné haly

2015 Opravená pevná hala s kobercovým povrchem

  

2016 Rekonstrukce letní klubovny

2016 Opravená letní klubovna

2018 Výstavba kurtu č. 10

2018 Nový kurt č. 10 s umělou trávou a tréninkovou zdí